stregtegning


Generalforsamling 2018

Vi afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 19. februar 2018.

Referat

1. Valg af dirigent og referent.  Per Dissing og Jan k. Sørensen  

2. Godkendelse af dagsordenen. Dirigenten erklærer generalforsamlingen lovlig og rettidig indkaldt, og der er ingen tilføjelser til dagsordenen..

3. Formandens beretning. Lotte aflægger beretning, ingen kommentarer eller spørgsmål, beretningen godkendt.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Kasserer Jan Pedersen gennemgår regnskabet og budgettet, herefter tid til spørgsmål og kommentarer:

Jan P: er det ok at bruge godt kr. 11000,00 på en julefrokost, det virker som om medlemmerne, synes det er ok. og gerne vil have et lignede arrangement i 2018, Betty ønsker dog Tuborg nok.
Leo: Der er meget lidt egenbetaling til arrangementerne, Jan P. vi holder beløbet lavt, for at medlemmerne også skal kunne betale for deres hjælpere.
Christopher: Er der krav til egenkapitalens størrelse i foreningen, Lotte, nej det bestemmer vi selv, der skal gerne være plads til specielle udgifter, det giver frihed at have en god buffer. Jan P. foreningen har gennem tiden brugt en del kapital på at forhindre nedskæringer i kommunerne. Christopher, det er fint med en buffer.

Regnskabet godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Christopher: kontingentet er ok. deltagergebyret ved arrangementer kan nedsættes, Jan P. egenbetalingen er allerede faldet, så det kan næste ikke blive lavere.
Eva: Det faglige niveau har været godt i 2017 – betaler gerne samme som hidtil
Leo: Overskuddet i år er kunstigt højt, og det vil betyde højere udgifter næste år, Jan P. Ja det vil stige til næste år.

Bestyrelsens forslag til uændret kontingent godkendt.

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. Bestyrelsen havde indsendt et forslag til vedtægtsændring, Leo påpeger at forslaget ikke kan vedtages, da det ikke står på dagsordenen. Det er en fejl og efter lidt snakken frem og tilbage, besluttes det at bestyrelsens forslag udskydes til generalforsamlingen 2019

7. Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg.
Bodil Hovmark, Jan Pedersen og Bjarne Nygaard alle genvalgt

7a. Valg af suppleanter.
Lis Kristensen, Marco Tagmose Schneider og Gideon Kjær genvalgt

8. Valg af revisor.
Revisor Per Dissing Nielsen, genvalgt og revisorsuppleant Elly Henriksen, genvalgt.

9. Eventuelt.
Bestyrelsen mangler ideer til arrangementer.
Annette Juul: Gerne rundvisninger
Lotte og Leo: noget om hvordan kommunen arbejder – hvem træffer afgørelserne, Gideon, det skal handle om arbejdsgangen, principperne i afgørelser ikke enkeltsager.
Lis, noget om hvem der har ansvar for kommunernes handlinger
Jan P., skal arrangementerne have BPA indhold, det virker som om der enighed om at det må de gerne, men det er ikke nødvendigt
Jan K.S. Det kunne være arrangementer, som man ønsker gentaget
Annette Christensen, Noget om tilgængelighed
Lotte, der er kommet en borgerrådgiver i Aalborg, det kunne være en mulighed for et foredrag.
Jan P. Der flyttes resurser fra praktisk hjælp, til kontrol, for at slippe for ansvar.


Per Dissing og Lotte Mørkhøj takker for god ro og orden ved generalforsamlingen.


Jan Krogh Sørensen, referent
Per Dissing Nielsen, dirigent

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland