stregtegning


Generalforsamling 2006

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
7. Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg. Det er Lotte Mørkhøj og Lene Lindgreen.
7a. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Referat fra generalforsamlingen, den 9. februar 2006

Formanden Marit Høyrup bød velkommen!

Ad 1

Valgt som dirigent blev Jan Pedersen og som referent Lene Lindgreen.

Ad 2

Mødet blev indkaldt rettidig og dagsordenen var i orden.

Ad 3

Marit oplæste formandens beretning:

Så er endnu et år gået. Vi synes, at vi har fået udrettet en del, selvom vi ikke har afholdt mange arrangementer.

Vi startede med et arrangement om kommunikation. Det blev desværre aflyst pga. manglende tilslutning.

Det samme var ikke tilfældet med vores næste arrangement. Det var et debatmøde med deltagelse af repræsentanter fra to fagforeninger: FOA og Kristelig Fagbevægelse. 3F var også inviteret og havde givet tilsagn, men udeblev uden at melde afbud. Det var et godt møde med en livlig debat og et godt fremmøde (over 40).

For at følge op på succesen lavede vi endnu et debatmøde. Denne gang med deltagelse af fem nordjyske politikere. For at få tingene til at fungere bedre nedsatte vi et presseudvalg. Tre personer meldte sig frivilligt. Som arbejdet skred frem, viste det sig at være lettere sagt end gjort at få vore politikere til at deltage samt at finde en ordstyrer. Det var ikke som med fagforeningerne. De sagde ja med det samme uden tøven. Men vore anstrengelser bar frugt. Vi fik et rigtig godt arrangement ud af det, med en livlig debat som gav ordstyreren nok at lave. Fremmødet var også godt med endnu flere end til mødet med fagforeningerne.

I forbindelse med de to debatmøder udsendte vi pressemeddelelser. Det resulterede i at FOA skrev en artikel hvor vores arrangement blev rost, at Annette var i radioen i "Mere mellem ørerne" og at Lotte var på skærmen i 24Nordjyske.

Efter de to debatmøder lavede vi så et arrangement, hvor vi havde tænkt os at medlemmerne kunne mødes og diskutere med hinanden om, hvad de havde fået ud af de to debatmøder. Desværre var tilslutningen minimal.

Det er svært at lave arrangementer, når vi ikke ved hvad vore medlemmer har lyst til eller er interesseret i. Vi har også i bestyrelsen drøftet, om vi skulle afholde arrangementer andre steder end i Aalborg, så det ikke altid er de samme, der skal køre langt.

Vi sluttede årets arrangementer med et to-dages kursus i kommunikation. Vi mente, det var relevant, da et ordentligt forhold mellem bruger og hjælper meget afhænger af en god kommunikation. Første del af kommunikationskurset gik meget godt. Der kunne nu godt have været flere deltagere. Anden del mangler vi desværre at afholde. Det blev aflyst pga. sygdom og manglende tilslutning. Vi er nu ved at finde en ny dato sammen med Merete Lindholmer, som er kursusleder, og som siger, at man godt kan deltage i anden del, selvom man ikke har deltaget i første del.

Sideløbende med arrangementer har vi haft et samarbejde i gang med AMU Nordjylland om forflytningskurser. Kurserne startede sidst i september, og der har været mange positive tilbagemeldinger. Desværre er Aalborg Kommunes politik således, at de siger, at det kun er for § 77-brugernes hjælpere, mens § 76-brugernes hjælpere og hjælpere der modtager SU tilbydes forflytningskursus på lige fod som hjemmeplejen hos kommunens forflytningsinstruktører. Dette er ikke tilfredsstillende, men indtil videre det bedste tilbud.


Beretningen blev godkendt!

Ad 4

Kassereren Ulla Johansen fremlagde regnskabet. (se bilag). Der skal laves en påtegning ang. kommunikationskurset. Det skulle have været med i regnskabet, men fordi kurset ikke er afsluttet er det ikke med. Vi må høre hvad de siger på amtet ang. § 115-midlerne. Ellers blev regnskabet godkendt.

Ad 5

Kontingentet fortsætter med 200 kr.

Ad 6

§ 4 foreslås ændret fra:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 3 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen, og som selv konstituerer sig. Formanden og 2 medlemmer vælges ulige år, og kassereren og resten af medlemmerne vælges lige år. Bestyrelsen og generalforsamlingen kan nedsætte undergrupper og udvalg til særlige opgaver.

Til:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og minimum 2 suppleanter. Formanden og 2 medlemmer vælges ulige år, de 2 øvrige medlemmer vælges lige år. Suppleanterne er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen og generalforsamlingen kan nedsætte undergrupper og udvalg til særlige opgaver.


Forslaget om vedtægtsændringen blev vedtaget.

Ad 7

Lotte Mørkhøj og Lene Lindgreen blev begge genvalgt.

Ad 7a

Til suppleanter blev foreslået Hanne Jensen og Anne Mette Kristensen. Begge blev valgt.

7b

Der blev indsat et ekstra punkt på dagsordenen vedrørende valg af formand, da formand Marit Høyrup ikke længere ønsker at være medlem af bestyrelsen. Lotte Mørkhøj blev foreslået og enstemmigt vedtaget. Da Lotte Mørkhøj er valgt til formand, blev Annette Christensen foreslået og valgt til bestyrelsen.

Ad 8

Som revisor blev Jan Pedersen foreslået og valgt.

Ad 9

Marit Højrup fortalte om "Brugeren", et blad der udgives af brugerklubben i Århus.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Referent
Lene Lindgreen

Konstituering

På det første bestyrelsesmøde, den 14. februar 2006 konstituerede bestyrelsen sig således:

Note

Bestyrelsen valgte at udpege en ekstern kasserer, det blev Jan Pedersen (kasserer@kbh-nord.dk). Den økonomiansvarlige i bestyrelsen er med på sidelinien i kassererens arbejde. Da Jan Pedersen ikke kan være både kasserer og revisor, og foreningen ikke har en suppleant for revisoren, har bestyrelsen bedt Per Dissing Nielsen om at fungere som revisor i år, hvilket han har indvilget i.

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland