stregtegning


Generalforsamling 2007

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 14. februar 2007 i Aalborg.

Der var et pænt fremmøde til årets generalforsamling! Udover at selve generalforsamlingen blev afviklet, så var der hyggeligt socialt samvær, med lasagne og derefter kaffe.

Generalforsamlingen07

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Ulla Johansen og Inger Krabbe er på valg, ingen af de to ønsker genvalg.
7a. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Referat fra generalforsamlingen, onsdag den 14. februar 2007

Formanden Lotte Mørkhøj bød velkommen!

Ad.1.

Per Dissing Nielsen blev valgt som dirigent og Lene Lindgreen som referent.

Ad 2.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3.

Formandens beretning


Jeg er glad for at kunne aflægge beretning for mit første år som formand i klubben.
Bestyrelsen indledte året med at vedtage de emner, som vi skulle sætte særligt fokus på i arbejdsåret 2006.

Kommunalreformen ville vi helt indlysende skulle forholde os til, derudover besluttede vi at sætte fokus på standardkontrakten, kommunikationen med vores medlemmer, samt bestyrelsens arbejdsform. I en erkendelse af at de nævnte arbejdsområder ville koste mange kræfter, så besluttede vi at drosle ned på aktiviteten vedr. medlemsarrangementer. Beslutningen vedr. arrangementer skyldtes også, at vi oplevede en faldende deltagelse i arrangementerne.

Fokusområder:

Standardkontrakten
Standardkontrakten for handicaphjælpere, blev aftalt mellem FOA og KL, gældende fra januar 2006. Vi forsøgte at afklare, om kontrakten ville blive brugt af kommunerne, samt om kommunerne påtænkte, at ville forsyne brugerne med de nødvendige oplysninger om kontrakten. Herunder om de ville advare om faldgruberne i kontrakten. Vi skrev til alle kommunerne. Ingen svarede, at de umiddelbart ville anbefale kontrakten, men flere meldte tilbage, at den ville indgå i overvejelserne vedrørende forvaltningen af hjælperordningen efter kommunalreformen.

Sidst på året afholdt vi et velbesøgt debatmøde om standardkontrakten. Det er et stort arbejde at arrangere sådan en debataften, men vi oplevede igen, at det var indsatsen værd. Der kommer naturligvis ikke konkrete resultater ud af en debataften, men vi tillader os at tro, at debatten vil gøre en forskel på sigt, hvad angår vores arbejde for bedre løn og ansættelsesforhold til hjælperne.
Via debatmøderne har vi erfaret, at kommunalpolitikerne – de der reelt bestemmer hjælpernes løn og ansættelsesvilkår - har meget lidt viden om de vilkår i hjælpere arbejder under. Vi oplevede, som tidligere, at politikerne blev temmelig overraskede over de ringe ansættelsesforhold. Der er lydhørhed og forståelse, for at skabe bedre forhold, men I hjælpere kan jo ikke betale regninger med ”sød tale”, så der er endnu et stort stykke arbejde, der skal gøres.  

Information
Uden medlemmerne er vi ingenting, og derfor satte vi særligt fokus på information, i håb om både at holde fast på de nuværende medlemmer og rekruttere mange nye.

Vi har foreløbig udsendt 3 nyhedsbreve til medlemmerne. Heri prøver vi at informere om bestyrelsens arbejde, informere om emner med relevans for medlemmerne, og i øvrigt debattere relevante emner. Vi oplever, at nyhedsbrevene er blevet taget vel imod og vi har bemærket, at de også bliver læst uden for foreningens rækker - FOA-bladet kommenterede eksempelvis vores første nyhedsbrev.

Vi har holdt klubbens hjemmeside opdateret med relevant information, og vi kan se i statistikken, at siderne er pænt besøgt. Derimod har klubbens forum indtil videre været et flop. Formålet var, at medlemmer her kunne udveksle erfaringer, ligesom brugere og hjælpere ville kunne finde hinanden her. Vi er klar over, at et forum ikke opstår at ingenting, og derfor har vi været tålmodige og bestyrelsen har med mellemrum forsøgt at puste liv i forum, men uden held. Vi har dog besluttet, at det får en chance mere.

Hvad udadrettet information angår, har vi forsynet kommuner, biblioteker og relevante institutioner med brochurer. 

Bestyrelsens interne arbejde
Vi har arbejdet på at få bedre struktur i bestyrelsesarbejdet og indførte faste dagsordener og udarbejdelse af skriftlige mødereferater.

Endvidere arbejdede vi over nogle møder med et notat vedr. hjælperordningen – et notet der oprindelig blev udarbejdet sidst i 90’erne af DSI og de daværende bruger-hjælperklubber. Via arbejdet med notatet fik vi diskuteret de væsentlige spørgsmål i hjælperordningen igennem og fik klargjort bestyrelsens holdning til elementerne i hjælperordningen – alt i alt var formålet, at vi kom nærmere hvem vi er og hvad vi står for, så vi kan have en klar profil ud ad til, og har et udgangspunkt for den interne debat i foreningen. Notatet kan ses på klubbens hjemmeside.

Vi har indledt en dialog med Frivillighuset, for at få input til bestyrelsesarbejdet. På Frivillighuset kan vi blandt andet deltage i kurser. Derudover har vi været i dialog med de andre bruger-hjælper klubber, for at udveksle erfaringer. Denne erfaringsudveksling vil fortsætte.

Medlemmer
Vi har oplevet en lille medlemstilgang og det er vi glade for, men det medlemsboom vi har drømt om, det venter vi fortsat på. Rekruttering er et område, som der skal arbejdes mere med i det kommende år.

Kurser
Vi afholdt sidste halvdel af kommunikationskurset og forflytningskurset på AMU blev afviklet flere gange i løbet af året, men bestyrelsen har ikke brugt kræfter på at iværksætte nye kursusaktiviteter. Vi har dog deltaget i et møde med Pindstrup Centret, der er i færd med at etablere et nyt kursus for brugere og hjælpere - et kursus hvor brugere klædes på til arbejdsgiverrollen og hjælpere til hjælperrollen. Pindstrup Centeret ønskede input til kursets indhold. Vi er glade for at blive inddraget, især fordi Pindstrup Centeret er et godt bud på en uvildig kursusudbyder, fordi de allerede laver mange kurser til familier med handicappede børn.

Aktiviteter
Vi havde et socialt arrangement med koncert af gospelkoret Shine og debatmødet, derudover har vi ikke afholdt arrangementer.

Det kommende år!
Udover rekruttering af nye medlemmer, så vil hjælpernes løn og ansættelsesforhold være et område, som vi skal arbejde mere konkret med. Vi skal have gang i dialogen med de kommunalpolitikere, der er ansvarlige for hjælperordningerne i de enkelte kommuner – vi skal informere dem om forholdene vedr. hjælperordningen og påvirke dem til at prioritere, at der tilføres flere midler til området.

Derudover skal vi fortsætte med at arbejde for at brugere og hjælpere opkvalificeres i deres roller som medarbejdere og arbejdsgivere og det vil være sundt, at få hul på en intern dialog om den gode arbejdsplads. I debatten om løn og arbejdsvilkår, dukker fortællingerne om de ikke så gode arbejdsgivere jo også op, og vi må gøre vores til, at hjælpe de brugere, der skal styrkes i arbejdsgiverrollen.

Beretningen blev godkendt.

Ad 4

Regnskabet blev godkendt.

Ad 5.

Kontingent er uændret, 200 kr. om året.

Ad 6.

Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer:
§ 2 foreslås ændret fra: Foreningens formål er at bedre arbejdssituationen for brugere og hjælpere – under servicelovens § 76 & § 77, hvilket søges gjort gennem kurser og debatter. Endvidere at støtte og hjælpe hinanden samt udveksle erfaringer vedr. § 76 & § 77. Ligeledes til stadighed at søge bedre samarbejde brugere og hjælpere imellem, samt bedre arbejdsforholdene for hjælpere.
Til: Foreningens formål er at bedre arbejdssituationen for brugere og hjælpere – under servicelovens § 95 (tidl. § 76) og § 96 (tidl. § 77), hvilket søges gjort gennem kurser og debatter. Endvidere at støtte og hjælpe hinanden samt udveksle erfaringer vedr. §§ 95, 96 og 97. Ligeledes til stadighed at søge bedre samarbejde brugere og hjælpere imellem, samt bedre arbejdsforholdene for hjælpere.
Forslaget blev vedtaget!
§ 8 foreslås ændret fra: I tilfælde af opløsning realiseres foreningens aktiver og deponeres i Nordjyllands Amt. Såfremt der opstår en lignende forening med samme formål, har Nordjyllands Amt fuldmagt til at overdrage aktiverne til denne forening.
Til: I tilfælde af opløsning realiseres foreningens aktiver og deponeres i Region Nordjylland. Såfremt der opstår en lignende forening med samme formål, har Region Nordjylland fuldmagt til at overdrage aktiverne til denne forening.
Forslaget faldt på bestyrelsens anbefaling, idet regionen ikke vil kunne påtage sig opgaven. Det blev pålagt den nye bestyrelse, at finde en mulig modtager, således at § kan ændres ved generalforsamlingen i 2008..

Ad 7.

Valgt blev Dorte Hoff og Steen Christiansen.

Ad 7a.

Valgt blev Kjeld Thomassen og Nels L. Olesen.

Ad 8.

Per Dissing Nielsen blev genvalgt.

Ad 9.

Der var en ret livlig debat, med mange gode forslag. Bl.a. ønskes der lige vilkår i alle kommuner, der ønskes også løn til hjælpere under brugers hospitalsophold. I det hele taget vejede hjælpernes vilkår tungt.

Til sidst takkede ordstyreren for god ro og orden.

Konstituering

På det første bestyrelsesmøde, den 26. februar 2007 konstituerede bestyrelsen sig således:

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland