stregtegning


Generalforsamling 2008

Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 25. februar 2008, kl. 19.00, på Kærby Hvilehjem i Aalborg.

Der var et stort fremmøde til årets generalforsamling. Vi begyndte aftenen med at spise en lækker hjemmelavet gryderet, med ris, salat og flute, efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær og kaffe.

Dagsorden var iht. klubbens vedtægter

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7a. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Referat fra generalforsamlingen, mandag den 25. februar 2008

Ad. 1

Til dirigent valgtes Per Dissing og til referent valgtes Lene Lindgreen.

Ad. 2

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 3

Formandens beretning

Vi har alt i alt haft et aktivt og begivenhedsrigt år, vi har haft en flot tilgang af medlemmer og har opnået de første resultater i vores arbejde for bedre løn og ansættelsesforhold.

Medlemsarrangementer

14. februar: Generalforsamling
17. april: Ferieplanlægning, med Handi-Tours
10. maj: Bustur til debat i Folketinget
29. maj: Handicapbiler – Sahva Auto
28. november: Medlemsmøde i Hjørring
5. december: Medlemsmøde i Aalborg

Vi havde flot tilslutning til alle vores arrangementer og det er mit indtryk, at deltagerne syntes arrangementerne var vellykkede. 
Ved medlemsmøderne op til jul fik vi omsider mulighed for at afprøve ideen med at afholde lokale arrangementer. Det var en stor succes! 
Vi vil meget gerne lave flere lokale arrangementer, men vi har det konkrete problem, at vi har svært ved at finde egnede lokaler, som vi ikke skal betale en formue for at låne. I Aalborg kommune kan vi låne lokaler gratis, på plejehjem og på frivillighuset, men i andre kommuner kræver de betaling for brug af kommunale lokaler.
Hvis nogle af jer medlemmer har kendskab til egnede lokaler, som vi kan låne gratis, så giv os endelig et tip!

Vejledning af medlemmer

Et stigende antal medlemmer henvender sig for at få vejledning, både brugere og hjælpere.  De seneste måneder har vi især fået henvendelser fra brugere og hjælpere i Aalborg Kommune, der har været usikre på de nye løn og ansættelsesvilkår.  

Erklærede fokusområder 2007 – hvordan gik det?

Rekruttering af nye medlemmer:

Hjælpernes løn og ansættelsesforhold:

Dialog med politikere, der er ansvarlige for hjælperordningerne:

Fortsætte på processen vedr. vores arbejdsform i bestyrelsen, samt  medlemsinformation:

Arbejde for at brugere og hjælpere opkvalificeres i deres roller som medarbejdere og arbejdsgivere og intern dialog om den gode arbejdsplads:

Fokusområder 2008 – hvad vil vi særligt arbejde med?

Vi har mange og store ambitioner, men vi må også erkende, at vi har begrænsede ressourcer. Det kræver hårdt arbejde, hvis vi skal nå vores mål!
Det er nødvendigt, at have en velfungerende bestyrelse, hvor alle arbejder aktivt, men det er også nødvendigt, at have aktive medlemmer, som vil gøre et stykke arbejde for klubben - løse ad hoc opgaver og deltage i udvalgsarbejde.  Vi vil f.eks. gerne tilbyde relevante arrangementer og faglige kurser, men det kræver, at vi søger midler hertil, hvilket kræver en stor og koncentreret arbejdsindsats.

Tak for året der gik!

Til afgående bestyrelsesmedlemmer: Lene Lindgreen, der har været med fra klubbens start og Nels Lynnerup Olesen, der har været suppleant i 1 år

Til sponsorer og samarbejdspartnere: Sahva Auto, FOA, CareCrew, A/S Storebælt, Olesens Busser og Vela

Ad. 4

De reviderede regnskab blev godkendt.

Ad. 5

Kontingentet forbliver uændret.

Ad. 6

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 8 blev vedtaget:
I tilfælde af opløsning realiseres foreningens aktiver og deponeres i Dansk Handicap Forbund, Aalborg afd. Såfremt der opstår en lignende forening med samme formål, har Dansk Handicap Forbund, Aalborg afd. fuldmagt til at overdrage aktiverne til denne forening.

Bestyrelsens forslag til en tilføjelse, § 8a blev godkendt med en mindre ændring:
Såfremt klubben opdeles, således at der etableres én klub for §95 og §96 brugere i Nordjylland og én klub for §95 og §96 hjælpere i Nordjylland, deles klubbens midler (og eventuelle gæld) ligeligt mellem de 2 klubber.

Ad. 7

Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt Annette Christensen og Lene Schwarz.

Ad. 7a

Som suppleanter blev valgt Kjeld Thomassen og Lis Kristensen.

Ad. 8

Som revisor blev valgt Per Dissing.

Ad.9

Der var positive tilkendelser af klubbens arbejde, som skyldes et godt samarbejde mellem brugere og hjælpere.

Formanden og dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Derefter var der en livlig snak over kaffen.

Der var stor tilslutning til årets generalforsamling, ca. 35 deltagere. Der blev serveret en dejlig gryderet med ris, salat og flutes. Middagen var lavet af Ulla Johansen.

Referent Lene Lindgreen

Konstituering

På det første bestyrelsesmøde, den 12. marts 2008, konstituerede bestyrelsen sig således:

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland