stregtegning


Generalforsamling 2009

Vi holdt generalforsamling mandag den 23. februar, kl. 19.30, på Kærby Hvilehjem i Aalborg.

Dagsorden iht. klubbens vedtægter

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7a. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Referat

Ad. 1

Per Dissing Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent. – Lis Kristensen som referent.

Ad. 2

Godkendt.

Ad. 3

Beretningen blev oplæst.

Et spørgsmål, om og hvor bestyrelsen i processen med mange nye regler på hjælperområdet søger oplysning i andre organisationer, blev besvaret positivt. Vi søger støtte og primært gennem det bedste netværk, vi kan finde. Herefter blev beretningen vedtaget med applaus.

Ad. 4

Der blev spurgt til kørepenge – p.t. kun kørepenge for bestyrelsesmedlemmer til lange ture, ikke bestyrelsesmøder.

Ad. 5

Fortsætter som hidtil – 200kr årligt

Ad. 6

Ingen forslag.

Ad. 7

Steen Christiansen og Kjeld Thomasen genopstiller ikke

Lotte Mørkhøj blev valgt – suppleant Lis Kristensen, der i årets løb er trådt ind i bestyrelsen, blev valgt som bestyrelsesmedlem. Endvidere blev Birgitte Libak og Jan Vejen valgt.

Ad. 7a

Per Jacobsen, Anna Frost og Lone Munk blev valgt

Ad. 8

Per Dissing Nielsen blev genvalgt

Ad. 9

Ros til bestyrelsen.
Det blev dog anbefalet, at uddelegere flere opgaver.
Et forslag om omlægning af kontingent må vente til næste års generalforsamling. Det anbefales at holde fokus på nye regler på hjælperløn.
Gode ideer med arrangementer som besøg i folketinget forrige år + kommunikationsaften.
Jørgen Lengers e-mail blev oplyst – så kan folk selv tilmelde sig muskelsvindfondens nyhedsbrev på husk@privat.dk
Spørgsmål om udgifter for bestyrelsesmedlemmer i arbejdet blev drøftet.


Referent Lis Kristensen
Dirrigent Per Dissing Nielsen

Konstituering

På det første bestyrelsesmøde, den 11. marts 2009, konstituerede bestyrelsen sig således:

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland