stregtegning


Generalforsamling 2011

Vi afholdt ordinær generalforsamling onsdag d. 23. februar 2011.

Dagsorden iht. til klubbens vedtægter

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår en stigning til 125 kr. / 225 kr.)
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer (se bestyrelsens forslag nedenfor)
7. Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg
7a. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Referat

Ad 1.

Per Dissing Nielsen blev valgt som dirigent – Iben Leer/Lis Kristensen som referent

Ad 2.

Dagsordenen blev godkendt

Ad 3.

Beretningen fra formand Lotte Mørkhøj blev godkendt.

Der blev spurgt til et møde 10. 02. 2011 i København vedrørende BPA – et åbent samråd, som
kan høres på folketingets hjemmeside. www.ft.dk

Ad 4.

Det reviderede regnskab for Klubben blev fremlagt af kasserer Jan Pedersen og godkendt.Side 2 af 3

Ad 5.

Det blev diskuteret, hvad stigning af kontingent kan bruges til.
Bestyrelsen ønsker lidt mere råderum til kommende arrangementer for medlemmerne. - For
tiden er kræfterne primært brugt i arbejdet med implementering af de nye BPA-regler. - Klubbens printer er færdig, og der må indkøbes en ny. – Portoen stiger, og der blev spurgt, hvorfor
nyhedsbrevet og andet post ikke blev udsendt pr. mail. Mange mail-adresser er ikke ajourførte, og det er ressourcekrævende at følge op – endelig vil Klubben ikke få annoncepenge
fra nyhedsbrevet. I øvrigt kan nyhedsbrevet altid læses på hjemmesiden.
Forslaget om kontingentforhøjelse til 125/225 kr. for støtte- og aktive medlemmer blev vedtaget.

Ad 6.

Eneste forslag var vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Efter drøftelser på generalforsamlingen
er vedtægternes § 1-2-3-9 herefter:
§ 1
stk. 1 Foreningens navn er Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland.
stk. 2 Foreningen har hjemsted på formandens adresse.
§ 2
stk. 1 Foreningens formål er at skabe gode vilkår for Borgerstyret Personlig Assistance – BPA,
(hjælpeordning iht. Servicelovens §§ 95 og 96) - og udbrede kendskabet til ordningerne. Dette
søges gjort gennem sociale, faglige og debatskabende arrangementer for foreningens medlemskreds, ved oplysning om BPA, samt ved deltagelse i den offentlige debat om BPA.
Stk. 2 Foreningen arbejder for, at den enkelte brugers behov, værdier og normer er og forbliver omdrejningspunktet i den enkelte BPA-ordning. Desuden for at styrke den enkelte bruger i
rollen som arbejdsgiver/-leder.
stk. 3 Foreningen arbejder for, at hjælpere opnår og bevarer rimelige løn- og ansættelsesvilkår,
i unikke og fleksible BPA-ordninger.
stk. 4 Foreningen arbejder for, at styrke dialog og samarbejde mellem brugere og hjælpere.
Endvidere skal der medvirkes til at skabe rum til erfaringsudveksling og udvikling af kompetencer.
stk. 5 Foreningen arbejder for dialog, samarbejde og interessevaretagelse i forhold til kommuner, samt relevante organisationer for hhv. brugere og hjælpere.
§ 3
stk. 1 Som aktivt medlem kan optages enhver, som enten er bruger eller hjælper, eller som vil
arbejde for foreningens formål og vedtægter. Endvidere optages støttemedlemmer uden
stemmeret i foreningen. Kontingent fastsættes for det efterfølgende år på generalforsamlingen.
§9
Stk. 1 Alle medlemmer, hvor kontingentet er betalt, kan deltage i generalforsamlingen med taleret, kun ”aktive” medlemmer har stemmeret. Gæster inviteret af bestyrelsen kan deltage
som observatører, med mindre generalforsamlingen begærer ”lukkede” døre, eller med taleret
ved aftalte punkter på dagsordenen. Nødvendige hjælpere i tjeneste, der ikke er medlemmer,
kan være til stede under hele generalforsamlingen. Side 3 af 3
stk. 2 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer dog jf. § 7.
stk. 3 En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig. Afstemning skal ske skriftligt,
hvis blot ét medlem ønsker det. Afgørelsen sker ved alm. stemmeflertal jf. § 7. I tilfælde af
stemmelighed ved valg foretages en ny afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det, ellers foretages lodtrækning. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, forbliver han/hun, indtil det afgåede medlems valgperiode udløber.
stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst
¼ af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Indvarsling sker som til
ordinær generalforsamling.

Ad 7.

Per Jacobsen ønskede ikke genvalg, da han er gået i gang med andet politisk arbejde i Regionen.
Jan Krogh blev foreslået som kandidat af bestyrelsen og valgt.
Lotte Mørkhøj og Lis Kristensen blev genvalgt.

Ad 7a.

3 nye suppleanter blev valgt:
Ina Nygaard
Jan Pedersen
Karen Stoltze

Ad 8.

Per Dissing Nielsen genvælges som revisor

Ad 9.

Tak til firmaet Langhøj for papirblokke, kuglepenne og chokolade.
Der er forslag til alternative kommunale blanketter med kopi– Klubben har tidligere påpeget
problemet overfor Aalborg kommune.
Det anbefales fra Klubben ikke at anføre brugerens cpr på hjælperes lønsedler.
Bed kommunerne om at lave et regnskab, der viser, hvorledes hjælperlønnen er reguleret og
pensionen udmålt.
LOBPA’s jobtavle er nu brugbar i forbindelse med stillingsopslag.

Aalborg, den 25. februar 2011
Per Dissing Nielsen
Lis Kristensen

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland