stregtegning


Generalforsamling 2013

Vi afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 18. februar 2013.

Referat

1.   Valg af dirigent og referent

Per Dissing og Jan K Sørensen. Det konstateres at mødet er lovligt indvarslet i nyhedsbrev på hjemmesiden og facebook.

2.   Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.   Formandens beretning

Lotte aflægger beretning, denne er tilgængelig på klubben hjemmeside.
Christopher: hvorfor var LOBPA ikke med til møder med bruger - hjælperklubberne, Lotte: det ved vi ikke, vi hører intet fra LOBPAs medlemsorganisation.
Ann: hvad er vikarudvalget, Lis: vi overvejer hvad vi kan gøre også i forhold til vikarproblematikken, om vi selv kan administrere vikarlister, og om vi kan finde argumenter for tillæg ift. kommunerne - f.eks. kan det koster 3  g-dage (som bruger og kommunen intet får for) når vi ansætter delvist ledige.  

Beretningen blev godkendt.
 
4.   Forelæggelse af det reviderede regnskab

Jan Pedersen gennemgår regnskabet (ved hjælp af dirigentens venligst udlånte briller)
Christopher: hvad er gebyrerne, Jan P. forklarer det er girokort mv.
Julie: hvilken bank har klubben, Jan P. det er Nørresundby bank
Jan P. gennemgår budgettet:
Ann: kan nyhedsbrevet komme på mail, hvis man selv ønsker det. Lotte det kan vi godt og det findes i øvrigt altid på hjemmesiden..          

Regnskab og budget blev vedtaget.

5.   Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag til kontingenter:
Medlemmer 225 kr. - uændret
Støttemedlem enkeltperson 150 kr. - forhøjes her med 25 kr.
Støttemedlem virksomhed 1200 kr. - nyt

Lotte begrunder ovenstående, forklarer om henvendelser fra virksomheder, derfor den ny sats for virksomheder.
Christopher: hvilke firmaer og hvilke krav stiller de, Ina og Lotte forklarer, der kan ikke stilles krav fra virksomhederne, men de kan f.eks. nævnes som sponsorer.
Ann: hvordan er i kommet frem til kr. 1200,00, Lis: det er kr. 100,00 per måned.

Forslaget godkendt.

6.   Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

Forslag til ændret §3 (de markerede sætninger tilføjes til den eksisterende §3)
Som aktivt medlem kan optages enhver enkeltperson, som enten er bruger eller hjælper, eller som vil arbejde for foreningens formål og vedtægter. Endvidere optages enkeltpersoner og virksomheder som støttemedlemmer uden stemmeret og uden adgang til foreningens arrangementerVirksomheder med støttemedlemskab nævnes på foreningens hjemmeside. Kontingenter fastsættes for det efterfølgende år på generalforsamlingen.

Motivation
Bestyrelsen har fået henvendelse fra virksomheder der gerne vil støtte foreningens arbejde. Bestyrelsen foreslår et støttemedlemskab uden adgang til arrangementer, så vores arrangementer ikke bliver et rum for leverandørers kundehvervning. Der kvitteres for støtten ved omtale på hjemmesiden, ligesom nyhedsbrevet kan henvise dertil.

Forslag godkendt uden spørgsmål.

7.   Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg

Lotte Mørkhøj - modtager genvalg
Lis Kristensen - modtager genvalg
Jan Krogh Sørensen - modtager genvalg

Alle tre blev genvalgt
Udover ovenstående tre medlemmer består bestyrelsen af:  Jan Pedersen kasserer og Ina Nygaard begge indvalgt for 2 år på generalforsamlingen 2012

7a.  Valg af suppleanter (er på valg hvert år)                            

Bodil Hovmark -  Genvalgt
Bjarne Nygaard - Nyvalgt
Jesper Lund – Nyvalgt

8.   Valg af revisor

Per Dissing genvalgt (så kassereren ikke behøver at medbringe sine briller til næste år)

9.   Eventuelt

Ulla Ringgren: Kommer formandens beretning på hjemmesiden?, Lotte: Ja, det gør den.
Enkelte ønsker at regnskabet kommer på hjemmesiden. Annette foreslår, at man kan få regnskabet tilsendt, hvis man ønsker det. Der synes at være enighed om at det er den bedste løsning.

Jan Pedersen: Hvem er de 2 ny suppleanter?
Bjarne præsenterer sig og Jesper forklarer, at han er headhuntet af to gange Annette.
Begge bydes velkomne i klubben bestyrelse. (suppleanter indbydes til alle bestyrelsesmøder)

Lotte: Hvad tænker i om opstramninger på BPA-området generelt, oplever i opstramninger i bevillinger mv.
Ulla Ringgren (medlem / bruger og formand i Handicaprådet i Aalborg) forklarer, at BPA-området i Aalborg Kommune blev tildelt ekstra 12 mil. Det meste andet står stille, eller bliver nedskåret. Hun mener, at politikerne har lyttet, når brugere har fortalt om BPA-ordningens betydning for deres livskvalitet. .
Elly Henriksen (medlem / bruger og formand i Handicaprådet i Brønderslev) forklarer vedr. en artikel i Nordjyske om at handicappede er for dyre i Brønderslev.

Herefter følger en længere erfaringsudveksling om emnet. Nogle medlemmer har oplevet beskæringer, andre at de skal dokumentere meget for at opnå status quo, nogle oplever det er svært at opnå ekstra nødvendige timer. Generelt opleves der beskæringer på merudgifter. Enkelte giver også udtryk for, at de oplever uændrede bevillinger og et uændret godt samarbejde med kommunen.

Debatten afsluttes med at konstatere, at uanset krisen kradser, handler meget om mennesker og den faglighed vi mødes med.

Herefter afsluttes generalforsamlingen.

Dirigenten Per Dissing takker for god ro og orden, og Formand Lotte Mørkhøj takker for valget og for det store fremmøde.

 

Referent Jan Krogh Sørensen
d. 19. februar 2013

 

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland