stregtegning


Generalforsamling 2014

Vi afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 17. februar 2014

Referat

1. Valg af dirigent og referent

Per Dissing Nielsen og Jan K Sørensen. Det konstateres at mødet er lovligt indvarslet i nyhedsbrev og på hjemmesiden>

2.  Godkendelse af dagsordenen

Godkendt uden tilføjelser

3. Formandens beretning

Formand Lotte havde meldt afbud grundet sygdom.
Bodil aflægger Lottes formandsberetning.
Per takker Bodil for oplæsningen.

Julie: Kommer beretningen på hjemmesiden, ja det gør den.

Lis: Er der nogen der har kommentarer om 12-24 timers arbejdstidsreglerne.

Ann: Er glad for 24 timers vagter, og hendes hjælper bifalder

Julie: Man skal se på behovet ikke på økonomien, da folks behov er forskelligt.

Lis: Det er ikke et spørgsmål om økonomi, men hviletidsbetingelserne der er problemet

Ina: Hvis der i en vagt kan garanteres 4 timers uafbrudt hvile på et fastlagt tidspunkt risikeres timerne konverteret til rådighedstimer.

Henrik: Er det et problem i alle kommuner, Lis forklarer at det er landsdækkende.

Jan P.: Der er kommet fokus på overholdelse af hviletidsreglerne i forbindelse med folketingets vedtagelse af ny BPA lovgivning. Det er bestyrelsens opfattelse at handicaporganisationerne ikke mener at det er muligt at få en bedre dispensation end den, der allerede ligger.

Henrik: Kan man give dispensation til de ordninger som har 24 timers vagter allerede.

Anns hjælper: Det må være op til brugeren at vælge, men der skal kæmpes for retten til 24 timers hjælp.

Jan P.: I forbindelse med den nuværende kompensation skal der tilbydes 6 timer hvile i en døgnvagt, heraf skal de 4 ligge samlet om natten. Handicaphjælperjobbet kan ikke sammenlignes med noget andet job, da hjælperen jo skal følge brugerens rytme både dag og nat, der vil selvfølgelig være hvile ind imellem, men det er umuligt på forhånd at definere hvornår, ligesom småbørnsforældre ikke kan garanteres 4 timer sammenlagt hvile om natten kan handicaphjælperen heller ikke.

Gert J.: Er man interesseret i at have en overenskomst og et samarbejde med fagforeninger.

Jan P.: Forklarer ja til lønforhold som i overenskomster, men der er mange ting, som ikke passer ind i overenskomster, og at Aalborg kommune følger sosu overenskomsten.

Gert J.: Mener ikke at det altid passer og vil gerne vide om 4 timers hvile skal være om natten, svar: ja det skal det.

Lis: Fagforeninger har lokalaftaler bla. for brandmænd, hvor 24 timers hjælp er med.

Ann: Har LOBPA ikke en overenskomst, svar: jo men der er ikke krav til at den skal følges af alle.

Danny (Akis hjælper): Aalborg kommune har henvist til funktionærlovgivningen, hvilket har givet grund til megen undren. Jan P. siger at klubben gerne vil hjælpe, hvis der sendes en mail til klubben.

Per Dissing konkluderer at vi har været rundt om formanden beretning og beder om denne kan godkendes. Beretning godkendes (tillykke Bodil og Lotte) 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Jan Pedersen gennemgår og forklarer regnskabet, ingen spørgsmål, regnskabet dermed godkendt.

Her efter gennemgås budgettet. Gert J. hvor stort et budget ville i gerne have i bestyrelsen, hvis i selv kan bestemme. Jan P. vi synes det er ok.

Lis: Det er vore interesse der driver værket, vi vil gerne vide hvad medlemmerne gerne vil vi laver i klubben.

Annette: Reklame indtægten afhænger af bladets oplag og antal medlemmer i klubben, og er betænkelig med for mange reklamer i nyhedsbrevet, da det let kommer til at ligne en reklamesøjle i stedet for et seriøst medlemsblad.

Ann: Hvad er der sat af til jubilæet, synes det er lidt fedtet. (skal vist ikke tages alvorligt)

Budgettet godkendt

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag til kontingenter: Uændret kontingent. Forslaget godkendt
Medlemmer 225 kr.
Støttemedlem enkeltperson 150 kr.
Støttemedlem virksomhed 1200 kr.

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

Der er indkommet forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen, forslaget er udleveret, indeholder mulighed for at ekskludere et medlem.
Jan P. understreger at vi ikke ønsker bestemte medlemmer smidt ud.
Der er ikke kommentarer eller spørgsmål, forslaget er dermed vedtaget:

§3 stk. 2
Et medlem der agerer til skade for foreningen kan ekskluderes. Eksklusionen besluttes af bestyrelsen og kan efter det ekskluderede medlems ønske forelægges førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusion medfører ikke tilbagebetaling af betalt kontingent.

7. Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg

Ina Nygaard - modtager genvalg
Jan Pedersen - modtager genvalg

Annette foreslår Bodil som medlem af bestyrelsen i stedet for at være suppleant, Bodil trækker selv sit kandidatur. Her efter genvælges de to nuværende bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen 2014 af følgende medlemmer:
Formand Lotte Mørkhøj
Bestyrelsesmedlem Lis Kristensen
Bestyrelsesmedlem Jan Pedersen
Bestyrelsesmedlem Ina Nygaard
Bestyrelsesmedlem Jan Krogh Sørensen

7a. Valg af suppleanter (er på valg hvert år)

Bodil Hovmark 1. suppleant – modtager genvalg
Bjarne Nygaard 2. suppleant – modtager genvalg
Julie Væver opstiller som suppleant
Alle 3 er valgt

8. Valg af revisor

Per Dissing Nielsen blev genvalgt absolut uden modkandidat.

9. Eventuelt

Bodil: Skal vi holde et møde om 12-24 timers vagter.
Annette: Ja det er en god ide og alle skal sætte sig ind i sagerne.
Henrik: Hvornår skal loven vedtages, Annette: Sandsynligvis 01.07.2014
Julie: hvor kan man finde noget om lovforslaget, Jan P.: Se på klubbens hjemmeside
Gert J.: Batter klubbens holdning i forhold til de større foreninger. Bodil forklarer at der er forskel på klubbens mening og foreningernes, der kan under alle omstændigheder gives dispensation.
Danny: Kan man lave en demonstration på Christiansborg
Lis nævner muligheden for lokalaftaler
Henrik: (igen) Hvordan dispensation? Lis: Mest i forhold til arbejdstilsynet, da dette er øverste myndighed.
Jan P.: Vi kæmper til det sidste for at få det bedste mulige resultat (der klappes)
Christopher mødet skal afholdes snart
Henrik: (igen igen) Er det meningen at arbejdstilsynet, skal vurdere hver enkelt sag for sig, det vides ikke
Bodil: Foreslår at vi skal med i håndbøgerne fra de øvrige kommuner, vi er med i Aalborg og Brønderslev.
Per Dissing Nielsen siger tak for god ro og orden, og understreger at vi overholdt tidsplanen.

Referent Jan Krogh Sørensen

Filer vedrørende generalforsamlingen

PDF-filer
Har du problemer med at se dokumenterne i pdf-format? Så har du sikkert ikke installeret en pdf-læser på din computer. Pdf-læseren / Adobe Reader er gratis at bruge og findes i en dansk version.
Direkte link til Adobe Readers danske downloadside.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland